Regulamin Monitoringu Wizyjnego

§ 1.
Od dnia 01 maja 2018 roku na Terenie Sports Advantage S.A .wprowadza się monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, halach produkcyjnych i na terenie wokół budynków.
§ 2.
Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.
§ 3.
Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych, których nakaz poszanowania wynika z przepisu art. 111 KP.
§ 5.
Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach pracowniczych i innych, udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 30 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez upoważnionego pracownika.

§ 6.
Informacja o stosowaniu monitoringu oraz możliwości przetwarzania i przechowywania danych zapisanych na nośnikach informacji zostanie przekazana każdemu pracownikowi z osobna, na piśmie, pod którym potwierdzi on fakt otrzymania takiej informacji. Informacja taka będzie przechowywana w aktach osobowych pracownika.