Pierwsze i drugie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Miejscowość: Bielsko-Biała, dnia 30 września 2020 r.

Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 Działając w imieniu Sports Advantage Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Ceramiczna 20, 43-346 Bielsko-Biała (dalej: Spółka), wypełniając obowiązek wynikający z Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm., dalej: Ustawa), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki emitujące akcje przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansMowych.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tej dacie Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, będące organem uprawnionym do wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wskazało w drodze właściwej uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 roku, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy BDM będzie spółka Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Na mocy art. 16 ust. 3 Ustawy oświadczamy, iż wszystkie dokumenty Akcji Spółki znajdujące się w Pana/Pani/Państwa posiadaniu są przechowywane na chwilę obecną w siedzibie Spółki.

Spółka. podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do przekazania tych dokumentów akcji do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. i wpisania Pana/Pani/Państwa do rejestru jako akcjonariusza Spółki.

W celu ułatwienia tego procesu prosimy o potwierdzenie zapoznania się z niniejszą informacją poprzez przesłanie na adres Spółki (poniżej) oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego pisma oraz wyrażenie zgody na przekazanie przez Spółkę do Domu Maklerskiego BDM S.A. wskazanych w oświadczeniu danych osobowych, niezbędnych do niebudzącej wątpliwości identyfikacji akcjonariuszy oraz wyrażenie zgody na kierowanie korespondencji związanej z wykonywaniem przez Pana/Panią/Państwa praw akcjonariusza (np. zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia) drogą elektroniczną na wskazany w oświadczeniu adres e-mail.

Jednocześnie informujemy, że jest to pierwsze z pięciu wezwań, których Spółka jest zobowiązana dokonać na podstawie Art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, które będą do Pana/Pani/Państwa kierowane w przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa w poprzednim akapicie.

 

Miejscowość: Bielsko-Biała, dnia 29 października 2020 r.

Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu Sports Advantage Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Ceramiczna 20, 43-346 Bielsko-Biała (dalej: Spółka), wypełniając obowiązek wynikający z Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm., dalej: Ustawa), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki emitujące akcje przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.  

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tej dacie Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, będące organem uprawnionym do wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wskazało w drodze właściwej uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 roku, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy BDM będzie spółka Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Na mocy art. 16 ust. 3 Ustawy oświadczamy, iż wszystkie dokumenty Akcji Spółki znajdujące się w Pana/Pani/Państwa posiadaniu są przechowywane na chwilę obecną w siedzibie Spółki.

Spółka. podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do przekazania tych dokumentów akcji do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. i wpisania Pana/Pani/Państwa do rejestru jako akcjonariusza Spółki.

 W celu ułatwienia tego procesu prosimy o potwierdzenie zapoznania się z niniejszą informacją poprzez przesłanie na adres Spółki (poniżej) oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego pisma oraz wyrażenie zgody na przekazanie przez Spółkę do Domu Maklerskiego BDM S.A. wskazanych w oświadczeniu danych osobowych, niezbędnych do niebudzącej wątpliwości identyfikacji akcjonariuszy oraz wyrażenie zgody na kierowanie korespondencji związanej z wykonywaniem przez Pana/Panią/Państwa praw akcjonariusza (np. zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia) drogą elektroniczną na wskazany w oświadczeniu adres e-mail.

Jednocześnie informujemy, że jest to drugie z pięciu wezwań, których Spółka jest zobowiązana dokonać na podstawie Art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, które będą do Pana/Pani/Państwa kierowane w przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa w poprzednim akapicie.