POLITYKA PRYWATNOŚCI W BKT ADVANTAGE BIELSKO-BIAŁA

Zasady przetwarzania danych osobowych w BESKIDZKIM KLUBIE TENISOWYM "ADVANTAGE" BIELSKO-BIAŁA

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: Rozporządzenie RODO) oraz w zgodzie z krajowymi regulacjami dot. prawa z zakresu ochrony danych osobowych Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała (dalej: Klub) informuje, że osobom pozostającym w stosunku prawnym lub faktycznym z Klubem przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Klub ich danych osobowych.

Klub, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO, przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
  i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała

ul. Ceramiczna 20
43-346 Bielsko-Biała, Polska
Telefon: (33) 810-30-55
www.tenisbielsko.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Klubie nie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail: bkt.advantage@op.pl

Stosowną korespondencję można kierować również w formie tradycyjnej na adres Administratora Danych, z dopiskiem „RODO-BKT Advantage B-B”.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W KLUBIE

Klub przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą działań zmierzających do związania się z Klubem stosunkiem członkowskim lub zawarcia umowy z Klubem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z Klubem umowy lub stosunku członkowskiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. realizacji zawartej z Klubem umowy przez osobę, której dane dotyczą jako pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę, będącego stroną umowy z Klubem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 4. realizacji zawartej z Klubem umowy przez osobę, której dane dotyczą jako reprezentanta jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej, będącej stroną umowy zawartej z Klubem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Klubie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów lub stosunków członkowskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 6. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Klub (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 7. wewnętrznych celów administracyjnych Klubu, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH  OSOBOWYCH

Źródłem pochodzenia danych osobowych osób fizycznych wskazanych wyżej w punktach 3 i 4 z są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne lub osoby prawne będące stronami umów zawieranych z Klubem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W KLUBIE”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

(i)            podmioty, z którymi Klub zawarł stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności, takie jak: związki i organizacje tenisowe, kluby tenisowe, sędziowie tenisowi, organizatorzy turniejów tenisowych, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, wsparcia operacyjnego, podmioty świadczące usługi prowadzenia archiwum zewnętrznego lub niszczenia danych, firmy audytowe i doradcze,

(ii)           podmioty i organy, którym Klub jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLUB

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W KLUBIE” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej przez osobę, której dane dotyczą umowy lub stosunku członkowskiego, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Klubie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów i stosunków członkowskich, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Klub;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Klub, przez okres do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Klubu stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych przysługuje osobom, których dane dotyczą:

a)       prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b)       prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c)        prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f)        prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO,  tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub stosunku członkowskiego z Klubem, podanie danych przez  osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia tej umowy lub nawiązania stosunku członkowskiego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub stosunku członkowskiego z Klubem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Klub nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania.